Algemene veiling voorwaarden 2014

Algemene Online Verkoopvoorwaarden fdrauctions.com

Artikel 1. Definities

Website: de website http://www.fdrauctions.com/, die in stand wordt gehouden door FDR & Associés B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Hobbemakade 29HS (1071 XK) Amsterdam.
Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd;
FDR & Associés B.V.: FDR & Associés B.V. en/of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de Website;
Koopsom: het bedrag van het hoogste - toegewezen - Bod verhoogd met
- opgeld over het hoogste bod en
- de verschuldigde omzetbelasting.
Registratie: aanmelding van de Gebruiker op de Website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;
Bod: elk door (een) Gebruiker in de verkoping voor een kavel geboden bedrag;
Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt verkocht;
Verkoping: de door FDR & Associés B.V. georganiseerde verkoop bij inschrijving via internet van roerende zaken;
Verkoper: degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt verkocht;
Koper: de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;
Gebruikers- overeenkomst: de overeenkomst tussen FDR & Associés B.V. en Gebruiker;
Koop-overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper.
Aflevering: de feitelijke levering van de Kavel aan de Koper of aan diens gemachtigde;
Algemene Gebruikers voorwaarden : de Algemene Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Website;
Algemene Online Verkoopvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
Specifieke Online Verkoopvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Verkoopvoorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Verkoping;
Toewijzing: de verklaring van FDR & Associés B.V. dat een Kavel of een combinatie van Kavels tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Online Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Verkopers respectievelijk Gebruikers enerzijds en FDR & Associés B.V. anderzijds bij het deelnemen aan Verkopingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden is uitgesloten. In geval van strijd tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden prevaleren laatstgenoemde.

 

Artikel 3. De Verkoping

3.1 FDR & Associés B.V. behoudt zich het recht voor een Verkoping te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft FDR & Associés B.V. het recht de Verkoping met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoping en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Het risico van een verminkte datatransmissie waardoor een bod niet, niet tijdig of onjuist wordt ontvangen is voor de Gebruiker. FDR & Associés B.V. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FDR & Associés B.V. Meer in het bijzonder aanvaardt FDR & Associés B.V. in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

  

Artikel 4. Organisatie van de verkoping

4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Verkoping berusten bij FDR & Associés B.V.

4.2 FDR & Associés B.V. heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Verkoping zonder opgave van redenen:

4.3 FDR & Associés B.V. heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde Verkopingen en/of biedingen op bepaalde Kavels als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten genoege van FDR & Associés B.V. een bankgarantie heeft gesteld.

4.4 Het oordeel van FDR & Associés B.V. omtrent hetgeen tijdens de Verkoping heeft plaatsgevonden, is bindend.

 

Artikel 5. Biedingen; Koopovereenkomst

5.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meer Kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. FDR & Associés B.V. en/of Verkoper is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en omzetbelasting. FDR & Associés B.V. is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.

5.2 Indien een Kavel tevens tezamen met één of meer andere Kavels als combinatie in verkoping wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van de Kavel aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke Kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Kavels, op de gecombineerde Kavel worden geboden. Individuele Kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels.

5.3 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "proxybod". Bij een statisch bod doet de Gebruiker een bieding in de vorm van een vast bedrag per Kavel. Bij een proxybod geeft de Gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de Kavel te betalen. Het verkopingsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een proxybod kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste Bod is.

5.4 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningsvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van FDR & Associés B.V. kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere Gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare Bod heeft uitgebracht.

5.5 De Koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de Verkoping (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestigd namens Verkoper(s) dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod niet is toegewezen. FDR & Associés B.V. heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.6 Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper op het moment van Toewijzing.

5.7 FDR & Associés B.V. is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten.

5.8 In het geval een faillissementscurator Verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

5.9 Ingeval de verkoping geschiedt ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder, houdt deze toezicht op de Verkoping en de aldaar gedane biedingen en Toewijzingen.

 

Artikel 6. Garanties, aanspraken en vrijwaringen

6.1 FDR & Associés B.V. en/of Verkoper verstrekken met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

6.2 De Kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van Toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. FDR & Associés B.V. en/of Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.3 Koper vrijwaart FDR & Associés B.V. en/of Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de Koopovereenkomst.

 

Artikel 7. Betalingsverplichtingen van de Koper

7.1 De Koper heeft de verplichting om binnen 3 werkdagen (feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de Koopovereenkomst de Koopsom te doen bijschrijven op een door FDR & Associés B.V. aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door FDR & Associés B.V. aangegeven andere valuta.

7.2 Bij te late betaling van de Koopsom zal aan de Koper 15% van de Koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten, door FDR & Associés B.V. in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag waarop het bedrag op de aangegeven bankrekening is voldaan.

7.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de Koopsom.

 

Artikel 8. Kijkdagen, verkopingdagen, dagen van Aflevering

Degene die op kijkdagen of bij de dag van Aflevering gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van FDR & Associés B.V. en/of door FDR & Associés B.V. ingeschakelde personen op te volgen. FDR & Associés B.V. en de Verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

 

Artikel 9. Aflevering

9.1 Indien en zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de Koper op de daarvoor door FDR & Associés B.V. vastgestelde uren en plaats de betreffende Kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de Aflevering. De Koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden vermeld. FDR & Associés B.V. kan bepalen dat (een) bepaald(e) Kavel(s) pas na aflevering van andere Kavels kan/kunnen worden opgehaald.

9.2 Nadat de Aflevering heeft plaatsgevonden is de Gebruiker niet meer gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbonden of te vernietigen.

9.3 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan de Kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is FDR & Associés B.V. gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email en/of aangetekende brief aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna FDR & Associés B.V. en/of de Verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan FDR & Associés B.V. ter zake van de koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.

9.4 De Koper, wiens Kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door FDR & Associés B.V. aan het door de Koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens Kavel(s), bij gebreke waarvan FDR & Associés B.V. gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de Koper.

9.5 De Koper is verplicht diens Kavel(s) zorgvuldig te demonteren en/of te slopen en op te halen. Hij is ten volle aansprakelijk voor schade die aan eigendommen van anderen in verband daarmee worden toegebracht. Hij is voorts verplicht FDR & Associés B.V. en de Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voorvloeiende uit die demontage, het slopen en/of het ophalen.

9.6 De Koper is verplicht bij de demontage, de sloop en het ophalen van diens Kavel(s) de instructies van FDR & Associés B.V. en/of door FDR & Associés B.V. ingeschakelde personen op te volgen.

9.7 De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij of degene die namens hem voor demontage, sloop of voor vervoer zorg draagt over de daarvoor vereiste vergunningen beschikt. FDR & Associés B.V. en/of de Verkoper kan/kunnen niet worden aangesproken wegens het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen, en/of het overtreden van overheidsvoorschriften bij demontage, sloop en/of vervoer door of namens de Koper.

9.8 In situaties, waarin het voor de verwijdering van (een) toegewezen Kavel(s) noodzakelijk is/blijkt aan gebouwen te breken, kan dit slechts geschieden na voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van FDR & Associés B.V. en onder de door deze bij de verlening van de toestemming gestelde voorwaarden.

9.9 Indien FDR & Associés B.V. zulks bepaalt zal in verband met mogelijke schade aan de gebouwen door de Koper een waarborgsom moeten worden voldaan, die in geval van het zich voordoen van de schade zal worden aangewend voor betaling van het herstel van de schade, onverminderd de verplichting van de Koper tot vergoeding van meerdere schade. Bij gebreke van schade zal de waarborgsom aan de Koper worden gerestitueerd.

 

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan FDR & Associés B.V. namens Verkoper de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het FDR & Associés B.V. vrij de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat FDR & Associés B.V. en/of Verkoper tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.

10.2 In geval van ontbinding als bedoeld onder 10.1, is de in gebreke zijnde Koper naast het opgeld aan FDR & Associés B.V. een forfaitair bedrag van 25% van de Koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve -, opslag- , verzekerings- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van FDR & Associés B.V. en/of Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van FDR & Associés B.V., indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden, de Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van FDR & Associés B.V. in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van FDR & Associés B.V.

11.2 FDR & Associés B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van FDR & Associés B.V. in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de Kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

11.3 Bij het inschakelen van derden zal FDR & Associés B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FDR & Associés B.V. is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 12. Aanpassingen; werking

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. FDR & Associés B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 FDR & Associés B.V. kan, naast deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden Specifieke Online Verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Online Verkoopvoorwaarden zullen voor de Verkoping ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Online Verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Online Verkoopvoorwaarden.

12.3 Van deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van FDR & Associés B.V. is vastgelegd.

12.4 FDR & Associés B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door FDR & Associés B.V.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Verkoping ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Online Verkoopvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Online Verkoopvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

13.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Verkoping voortvloeiende.